Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Đăng ngày: 16-06-2016 17:09:27

Thực hiện kiểm tra xe trước sử dụng ở mỗi thời hạn bảo dưỡng theo lịch

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

Nội dung các hạng mục kiểm tra định kỳ

 

Đánh giá bài viết này